תקנון ומדיניות פרטיות כולל אחריות המוצר - יקב לה פורה בלאנש lfbwinery.comlfbwinery.com

יקב לה פורה בלאנש בתרגום מצרפתית לעברית – היער הלבן. הצבע הלבן מסמל ביהדות את האור, הטוב והחסד. חכמינו אומרים שבבית המקדש השלישי עיקר הקרבנות  מנחות מהצומח. מנחה כלולה מסולת, שמן ויין. העיקר זה היין.

Image thumbnail

תקנון ומדיניות פרטיות כולל אחריות המוצר

ראשיתקנון ומדיניות פרטיות כולל אחריות המוצר

תקנון אתר וחנות יקב לה פורה בלאנש, תנאי שימוש ושמירה על פרטיות (להלן: “התקנון + מדיניות פרטיות)

השימוש באתר האינטרנט www.lfbwinery.com ובחנות האינטרנטית של יקב לה פורה בלאנש כפוף להסכמה להוראות תקנון זה. 

כללי

 • האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
 • התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.
 • החנות האינטרנטית של יקב לה פורה בלאנש (להלן: “החנות”) פועלת למכירת יינות תוצרת היקב (להלן: “היינות” ו/או המוצרים) האתר הינו בבעלות לה פורה יקב בוטיק בע”מ (להלן: “החברה”)
 • כל המבקר ו/או מבצע פעולה כלשהי באתר (להלן:מבקר או רוכש)“  מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כנגד החברה ו/או בעליה.
 • יובהרכי רכישה של יינות מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים בלבד.
 • טעות כלשהי באתר ו/או בתיאור היינות לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון.
 • החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. תחולת התקנון החדש תהיה מתאריך ושעת פרסומו באתר.
 • בהרשמה לאתר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא”ל ו/או הודעת SMS מהחברה הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא”ל ו/או הודעת SMS מהחברה.

תנאי שימוש

 • כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי ו/או חשבון  PayPalרשאי לבצע פעולה באתר.
 • הזמנת היין תסופק רק בתנאים הבאים:
  • הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים.
  • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.
  • התקבל אישור הזמנה לכתובת הדוא”ל של הרוכש.
  • המוצר שהוזמן קיים במלאי

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

 • בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון 058-661-9899 או למייל- lfbwinery@gmail.com
 • הזמנה לא תחשב כסגורה כל עוד הרוכש לא מילא את פרטיו ואת פרטי כרטיס האשראי או חשבון ה- PAYPAL שלו.
 • הזמנה בכמויות גדולות תחייב אישור מיוחד של החברה. הזמנה גדולה תוגדר על ידי החברה לפי ראות עיניה.
 • במקרה בו המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות פרטי הקשר שלו על כך.  במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו בחזרה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה יכולה החברה להחליט לבטל הזמנה ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

תשלום + אחריות המוצר + מדיניות החזרה 

 • במידה והמוצר/ היינות יגיעו ללקוח במצב לא תקין – חם/ שבור – היקב יקח אחריות ויעניק ללקוח החזר כספי מלא – או משלוח חלופי זהה- בתיאום מול היקב.
 • ברכישת מוצרים באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי או בתשלומים לפי אישור החברה ובחירת הרוכש, ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.
 • המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 • פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית
 • במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה לרוכש, את ביצוע ההזמנה וזאת גם אם הרוכש קיבל הודעה על אישור ההזמנה.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד.
 • המזמין רשאי לבקש זיכוי בשל פגם במוצרים שלא נפתחו; זאת, בכפוף לכך שהמזמין ייצור קשר עם שירות הלקוחות של היקב עד 48 שעות ממועד אספקת ההזמנה והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היקב ובהתאם לכל דין.
 • ביטול הזמנה יכול שייעשה מרגע ביצוע ההזמנה ועד להעברת ההזמנה לידי שליח. ככל שתעלה דרישה לביטול ההזמנה לאחר הוצאת השליח, יישא המזמין בעלויות המשלוח ובעלות השבתו של המשלוח לידי היקב, והכל בכפוף לשיקול דעתו של היקב.
 • מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקאות של היקב הינה בכפוף להוראות החזרת מוצרים וביטול הרכישה תעשנה בכפוף ובהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, הוראות חוק המכר התשכ”ח-1968, הוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו-1986, ובכפוף להוראות שלהלן
 • מובהר כי לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש או מוצרים שפג תוקפם, למעט מקרים בהם פג תוקף המוצר טרם הגעתו למזמין.
 • מובהר בזאת כי היה והמזמין פתח את אריזת המוצר או עשה בו כל שימוש, לא יהא הוא זכאי לזיכוי אלא אם המוצר שהתקבל סופק למזמין כאשר הוא מקולקל או פגום.
 •  בכפוף לאמור לעיל, מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחזרה, ביטול, החלפה או זיכוי כספי למזמין, לפי העניין, ככל שמחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 • שינוי או עדכון ההזמנה יתאפשרו דרך האתר ובהתאם לשיקול דעתו של היקב, אשר יעשה את מירב המאמצים לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין, והכל בכפוף לאמור לעיל ולהלן. למען הסר ספק היקב איננו מתחייב לאפשר כל שינוי כאמור. היה ובקשת שינוי ההזמנה על ידי היקב  אושרה, ייתכן ויעודכנו המחירים בהתאם למחירים הקבועים באותה שעה באתר.
 • מובהר כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר (שלא עקב פגם במוצר) תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בהסכם זה.

פרטי הרוכש ואבטחת האתר – פרטיות – 

 • האתר מאובטח והפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, באמצעות קידוד נתונים (SSL).
 • בעת רכישה באתר יידרש הגולש להזין פרטים אישיים.החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפריטים ו/או אי קליטתם במערכת.
 • החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
 • החברה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.
 • עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
 • הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח הגנה מוחלטת מפני פשיעות של צד שלישי. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- “עוגיות” (“cookies”)
 • החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

שינוי הזמנה והחזרת מוצרים – תנאי ביטול עסקה.

 • הזמנת יין אינה ניתנת לביטול.
 • שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.
 • החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא”ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה  לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.
 • במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, של המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, ואספקתם, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך .

משלוחים וזמני אספקה- מדיניות אספקת מוצרים- 

 • דמי משלוחבנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג המשלוח ובכתובתו של הרוכש.
 • זמני משלוח – זמני המשלוח והגעת המוצרים תלויים בספק המשלוחים. החברה מתחייבת להעברת המוצר לידי ספק המשלוחים תוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
 • אספקת המוצר בימי עסקים וכרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם לאיזור וסוג המשלוח, להלן אפשרויות משלוח: דואר רשום תוך 14 ימי עסקים. דואר שליחים תוך 7 ימי עסקים. האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע”י צד ג’ אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

בעלות ושמירה על זכויות

 • אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.

דין וסמכות שיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או רוכש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר ירושלים בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

 

 

 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share